Vezércikk

Budapest szeretettel köszönti a Székelyföldet

    

    Felemelő ünnepségben volt része Homoródkarácsonyfalva lakosságának folyó év augusztus 28-án. Magát az ünnepséget, ahogy azt még 2010 pünkösdjében elhatározták, a Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Egyházközség, a homoródkarácsonyfalvi Sarlós Boldogasszony Plébánia és a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány szervezte meg a falu templomaiban folyó műemléki helyreállítás elkészült munkálatainak az átadására. De kezdjük a példaértékű történet bemutatását az elejétől. Ennek érdekében 2005-ig kell az időben visszamennünk. Ekkor került sor az erdélyi falképeket és festett faberendezéseket felmérő program keretében az unitárius templom fehérre meszelt falai alatt lappangó középkori falképek első szondázására, és ekkor alakult meg a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány, amelynek közreműködésével megkezdődött a falu műemlékeinek helyreállítása. Az alapítványt két magánszemély, Barabás Lenke Judit és Barabás Géza hozta létre Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát ajánlásával. A kitűzött cél „egyrészt a Homoródkarácsonyfalván található páratlan műemlékek és templomok helyreállítása, másrészt ennek révén a falu ismertségének, közösségmegtartó erejének erősítése” volt. A budapesti székhelyű alapítvány kuratóriumi tagjai, Sokacz Anikó, Kamondi Judit és dr. Szombathelyi Gyula (aki az alapítvány képviseletét is ellátja) mindent megtettek az utóbbi öt évben annak érdekében, hogy a település mindkét temploma „élő művészettörténeti kalauz”-zá váljon. Miután 2006 tavaszán Nobilis Kristóf budapesti üzletember vállalta, hogy cégein keresztül támogatja az unitárius templom teljes helyreállítását és felújítását megkezdődhetett az északi fal freskóinak (köztük a Szent László kerlési csatáját ábrázoló falképé is) a feltárása, valamint a restaurálásra szoruló festett kazettás mennyezet elbontása. A falképek feltárására és esztétikai helyreállítására a székesfehérvári Lángi József restaurátort, a festett faberendezések restaurálására Mihály Ferenc szovátai restaurátort kérték fel.

 
   A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom és szószékkoronája
Felvételek: Burján István, Barssó

   Időközben a budapesti MKB-Euroleasing Zrt. gyűjtést kezdeményezett a katolikus templom helyreállítási költségeinek a fedezésére is. A gyűjtés eredményes volt (a társaság dolgozói 1.099.000 Ft-ot adományoztak a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány számára, míg az MKB-Euroleasing cégcsoport ezt az összeget további 2.198.000 Ft adománnyal egészítette ki), így az alapítvány megkezdhette a tárgyalásokat a Gyulafehérvári Érsekséggel a katolikus templom helyreállításának közös finanszírozásáról, valamint a restaurátorokkal a kivitelezésről. 2007 őszén a Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány javára újabb adomány érkezett. Lantos Csaba budapesti üzletember a tulajdonában lévő gazdasági társaságon keresztül 3.000.000 Ft-ot adományozott a katolikus templom helyreállítására. Hamarosan elkészültek a helyreállítási tervek, és 2008 tavaszán megkezdődhettek a katolikus templomban is a felújítási munkálatok (a főoltárt a szovátai restaurátorműhelybe szállították, s a templom gazdag, rokokó stukkókkal díszített szentélyét kifestették). Ugyanakkor visszakerülhetett az unitárius templomba a helyreállított úrasztala, és a 96 darabból álló festett kazettás mennyezet, amely felirata alapján 1752-ben készült el. Végezetül, 2009 őszére befejeződött a katolikus templom belsőjének helyreállítása is. A szentélyébe visszakerülhetett a helyreállított főoltár a Kalapos Mária oltárképpel, a marosvásárhelyi egyházi múzeumtól visszakapott középkori, Szent Ágoston és Szent Miklós püspököket ábrázoló szobrokkal együtt.
    A munkálatok kivitelezésében vállalt szerepükért, a munkálatok során nyújtott kétkezi vagy anyagi segítségükért, önzetlen fáradozásukért a fentebb említett személyek mellett köszönet illeti még Homoródkarácsonyfalva lelki vezetőit, Benedek Mihály unitárius lelkészt és T. Veress Sándor Levente római katolikus plébánost, mindkét egyház híveit, valamint Farkas Balázst és cégét, Hargita Megye Tanácsát, a Szülőföld Alapot.
    A fentiek ismeretében nem kell csodálkoznunk azon, hogy augusztus 28-án nagy ünnepet ült Homoródkarácsonyfalva. Nagy és méltó ünnepet! Az ünnepségen részt vettek a környék unitárius és katolikus papjai, dr. Szombathelyi Gyula, Hargita Megye Tanácsa részéről Tordai Árpád tanácsos, Cseke Miklós, Oklánd község polgár-mestere és természetesen a falu apraja-nagyja. Délelőtt 10 órától, a hálaadó istentisztelet keretében az Árpád-kori unitárius templomban Isten igéjét Nagy László főjegyző, püspökhelyettes hirdette. A 11 óra 30 perckor kezdődő szentmisén pedig Tamás József püspök áldotta meg a felújított római katolikus templomot. Az ezt követő ünnepi ebéd végén beszédet mondott Tordai Árpád tanácsos, aki átadta a megyei tanács elnöke, Borboly Csaba által küldött ajándékot is (két székely zászlót) a település lelki vezetőinek, valamint dr. Szombathelyi Gyula, a Homoródkarácsonyfalva Alapítvány képviselője, aki beszédében kiemelte: bízik abban, hogy egykor az unitárius templom szentélyében feltárandó freskókat is megpillanthatja. A „megvalósult és a jövőt remélő tervek” (a nagyhírű reneszánsz mellékoltár teljes restaurálása, az Árpád-kori templom ha-jójának külső festése, a katolikus templom külsejének rendbetétele, egy múzeum létrehozása a kántori lakban stb.) mellé biztatásként üzente a jelenlévőknek: „Budapest szeretettel köszönti a Székelyföldet”.
Mihály János
Fejlesztő: Maxweb