Évfordulóink

Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók 2008. október–december

Október

 11. – 65 éve született Mátisfalván Simó Enikő képzőművész, a brassói bábszínház báb- és díszlettervezője. Egyéni kiállításai Brassóban és Székelykeresztúron voltak, iparművészeti kiállításokon vett részt itthon és külföldön, több díszlettervezői díjat kapott hazánkban és külhonban.

13. – 250 éve halt meg Kolozsváron Deáki Filep József református egyházi író. Erdőszentgyörgyön született 1681. aug. 4-én. Vallásos értekezéseket, verseket, halotti beszédeket írt. 1740-ben püspökké választották.

16. – 70 éve született Székelyszentkirályon Kovács Géza grafikus. Csoportos és egyéni tárlatokon egyaránt szerepelt. Segesváron él. A homoródszentmártoni alkotótábor 25. évfordulóján grafikáival ajándékozták meg a képzőművészeket.

16. – 55 éve halt meg Nyirő József író Madridban. Székelyzsomboron született 1889. júl. 18-án. Az udvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumban, majd a gyulafehérvári papneveldében és a bécsi Pazmaneumban tanult. 1912-ben pappá szentelték, hét év múlva kilépett az egyházi rendből, molnárként dolgozott egy ideig. A Keleti Újság munkatársa, az Erdélyi Helikon alapító tagja volt. 1941-ben képviselőként Budapestre költözött, 1945-ben Németországba, öt évre rá pedig Madridba. Elbeszélései, regényei most is nagy olvasottságnak örvendenek.

18. – 385 éve halt meg Marosvásárhelyi Gergely egyházi író Kolozsváron. 1560-ban született Marosvásárhelyen. Belépett a jezsuita rendbe, 1593–95 között Udvarhelyen térített.

20. – 55 éve született Székelyudvarhelyen Szakál Zoltán, a Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Egyesületének megyei felügyelője. Az udvarhelyi Népszínház mutatta be Huszár Sándor: Jött egy lány című zenés színpadi riportját, színművekhez írt zenét, illetve a népszínház tagjaként zenélt. Cikkeit a helyi lapok közölték.

22. – 170 évvel ezelőtt halt meg Székelyudvarhelyen Fancsali Dániel író (szül. 1769). Az udvarhelyi Római Katolikus Gimnázium tanára, igazgatója volt.

22. – 60 éve született Felsőboldogfalván Bíró Domokos fizikus, 1971–75 között a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola tanára, 1981-ig kutató, majd a Műszaki Főiskola munkatársa.

27. – 110 éve született Lőrinczi László egyházi író, mezőgazdasági szakíró Felsőrákoson. Székelykeresztúron végezte a középiskolát, Kolozsváron az Unitárius Teológiát. Az Egyesült Államokban teljesített missziós szolgálatot, ott mélyült el barátsága Balázs Ferenccel, akinek hatására gazdasági egyetemre iratkozott be. Hazatérve Kiskadácson volt lelkész (1927–41), majd a keresztúri gazdasági iskola előadója, az Unitárius Gimnázium vallástanára, igazgatója 1948-ig, aztán 1973-ig, nyugalomba vonulásáig Ürmösön volt lelkész. 1981. okt. 24-én halt meg Székelykeresztúron. Több gazdasági szakkönyv szerzője, nevéhez fűződik Románia első baromfitenyésztő szövetkezetének, az Avikultúrának létrehozása (1931). Nyugdíjasként látott hozzá a Balázs Ferenccel kapcsolatos emlékezések gyűjtésének. Az író húgával, Bélteky Lajosné Balázs Ibolyával folytatott levelezése eredményeként állt össze Mások Balázs Ferencről című kézirata, illetve Az én Balázs Ferencem készülő munkája, amit elkoboztak, és azóta sem került elő az anyag.

30. – 160 éve született Nyárádselyében Bod Károly közíró. Marosvásárhelyen jogot, a magyar fővárosban és Sárospatakon teológiát, külföldön bölcseletet, teológiát és pedagógiát tanult. 1873-tól Székelyudvarhely Református Kollégiumában tanított, helyi és erdélyi lapokban közölte írásait. Helyismereti jellegű tanulmányokat is adott közre, pl. A sz-udvarhelyi egyházmegyéről (Erdélyi Protestáns Közlöny, 1874). 1926. november 11-én halt meg városunkban.

30. – 80 éve született Domokos István koreográfus, táncmester Korondon. 1948-től Kolozsváron volt táncmester, 1954-től az Állami Magyar Operánál, 1956-től a marosvásárhelyi Dal- és Táncegyüttesnél. Gyűjtéseit több kötetben a Maros megyei Népi Alkotások Háza adta ki.

 

November

 1. – 65 éve halt meg Désen Hegyi Mózes költő, helytörténész. 1908. február 1-jén született Agyagfalván. Tanító és lelkész volt. Brăilai szolgálata idején gyűjtötte össze az ottani magyarsággal kapcsolatos adatokat, a Végvár című kötetben (1937) közölte. Verskötete: Rózsát dobál a lelkem (Segesvár, 1930).

11. – 125 éve született Bethlenfalván Szakács Mózes lapszerkesztő, pedagógiai író. Az udvarhelyi Református Kollégiumban tanult, teológiát végzett, Berlinben is tanult. 1867-től az udvarhelyi Református Kollégiumban tanított, vezette az általa alapított Székelyudvarhelyi Polgári Olvasókört. Ő indította 1877-ben az Udvarhelyi Híradót.

11. – 55 éve született Szovátán Veress Károly filozófus. Sepsiszentgyörgyön tanított, 1992-től a kolozsvári BBTE tanára, több kötetet közölt, filozófiai, antropológiai és szociológiai tanulmányai, cikkei jelentek meg hazai és magyarországi lapokban.

14. – 160 éve született Bartha Miklós politikus, publicista Rugonfalván. Jogot végzett, 1872-től Udvarhely vármegye jegyzője volt, és hosszabb ideig függetlenségi párti országgyűlési képviselő, a szabadelvű párti kormányok konzervatív ellenzékének vezére. 1880-ban indította Kolozsváron az Ellenzék című politikai napilapot. Cikksorozata hatására jött létre 1885-ben az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület. Budapestre költözött, Ugron Gáborral pártot alapított. Melanie és a feleség című drámáit bemutatta a Kolozsvári Nemzeti Színház és a Vígszínház. Olaszhonban és Franciaországban tett utazásáról színes útirajzokban számolt be, Kazár földön címmel önálló kötetet adott ki. Politikai cikkeket közölt. Tagja volt a Petőfi társaságnak. Összes műveit hat kötetben adták ki. 1905. okt. 19-én halt meg Budapesten. A róla elnevezett társaság 1925-ben alakult.

14. – 65 éve halt meg Dobay László természettudományi író Dicsőszentmártonban. 135 éve, 1873. július 16-án született Székelyudvarhelyen. Kutatási területe Erdély madárvilága volt, magyar és német nyelvű cikkeiben a természetvédelem fontosságát hangsúlyozta. Kb. 30.000 darabból álló, az egész Földre kiterjedő tojásgyűjteménye kiterjedt cserekapcsolatai révén jött létre.

15. – 70 éve született Szabó M. Attila Szilágysomlyón. A kolozsvári egyetemen történelem–magyar nyelv és irodalom szakot végzett. Tanított Szilágysomlyón, Perecsenben, Erzsébetvároson, Kiskapuson és Medgyesen. Hosszú időn át a Szeben megyei magyar művelődési élet aktív résztvevője. Kutatási területe: helynevek, az erdélyi szászok története. Feleségével, Szabó M. Erzsébettel összeállított Erdélyi helységnévszótár című, német–magyar–román nyelvű névtáruk 1992-ben Bukarestben jelent meg, a második, bővített kiadást 2002-ben adták ki. Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára című kétkötetes munkájukat 2003-ban, Csíkszeredában adták ki, és 5818 település adatai szerepelnek benne, a helynevek román, magyar, német, cseh, szlovák, szerb, horvát, ukrán, bolgár, jiddis, török és lengyel változataival, 2006-ban CD-ROM változatát is megjelentették. 2003-tól Székelyudvarhelyen él.

16. – 75 éve született Küküllődombón Hunyadi László szobrász, az agyagfalvi negyvennyolcas emlékmű társszerzője.

18. – 75 éve született Szederjesen Máté Gábor esszé- és tanulmányíró, főiskolai tanár. Székelykeresztúron végezte a tanítóképzőt (1952), a kolozsvári egyetemen tanult, majd tanított, a kolozsvári és szegedi rádiók külső munkatársa. Az esztétikai tudományok doktora (1974). 1990 után a szegedi főiskola meghívott előadója. A giccsről írt könyve román és magyar nyelven is megjelent.

19. – 65 éve született Király László költő, író, műfordító Sóváradon. 1968-tól az Utunk (most Helikon) szerkesztője. A Román Írószövetség díját kapta 1970-ben, 1976-ban és 1981-ben, a Román Tudományos Akadémia díját 1982-ben. Román és orosz nyelvből fordít. Legismertebb kötetei: Kék farkasok (regény), Fény hull arcodra, édesem (elb.), Amikor pipacsok voltatok, A költő égő asztala (versek).

20. – 65 éve született Kolozsváron Ferencz Zsuzsanna írónő. Külső munkatársként az Udvarhelyi Híradóban, illetve annak kalendáriumában közölt.

29. – 65 éve halt meg Kolozsváron Józsa Béla író, költő, szerkesztő. Hodgyában született 1898. december 4-én. Az udvarhelyi Kő- és Agyagipari Iskolában tanult. Az első világháborúban két évet töltött a fronton, a Tanácsköztársaság vöröskatonája volt, hadifogsága után marxistává, a proletárkultúra propagandistájává vált. Szervezett, fotózott, több lap szerkesztője, munkatársa volt, a bécsi diktátum után budapesti lapoknál dolgozott. A Horthy-rendszer katonai hatósága letartóztatta, halálra kínozták. Emlékére szülőfalujában kiállítást szerveztek és szobrot állítottak, Székelyudvarhelyen is szobrot emeltek egykori iskolája előtt, Erdély több városában utcát neveztek el róla.

 

December

 2. – 3005 éve született Galacon Sálbech Ferenc egyházi író, jezsuita szerzetes, hitszónok, tanár. Székelyudvarhelyen halt meg 1770. december 19-én.

3. – 160 éve született Szabadkán Hlatky Miklós. 1876-tól az Állami Főreáliskolában tanított fizikát és matematikát. Intézménye értesítőjében közölt tanulmányokat, többek között Udvarhely meteorológiai viszonyairól. A helyi közművelődési élet szervezésében vállalt részt. 1929. november 26-án halt meg Székelyudvarhelyen.

3. – 80 éve született Székelyudvarhelyen Hermann Gusztáv tanár, helytörténész, Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjas post mortem. Az udvarhelyi Református Kollégiumban tanult, magyar irodalom szakot végzett. Tanfelügyelő, rajoni néptanácsi alelnök, municípiumi párttitkár, a dr. Petru Groza Líceum tanára volt. Művelődési, módszertani tárgyú írásokat közölt. A helyi művelődési intézmények története, a színjátszás múltja foglalkoztatta, összefoglaló jellegű tanulmányai forrásértékűek. 20 évvel ezelőtt, 1988. május 9-én hunyt el Székelyudvarhelyen.

4. – 125 éve született Tompa László költő, szerkesztő Betfalván. A kolozsvári egyetem jogi karán doktorált, Udvarhelyen az alispáni hivatal joggyakornoka, 1912-től szolgabíró, 1918-tól vármegyei főlevéltáros volt. A román közigazgatás elbocsátotta állásából. Több lapnak volt munkatársa és szerkesztője, irodalmi munkásságáért díjakat kapott. 1964. május 13-án halt meg. Székelyudvarhelyen egy iskola és egy utca viseli a transzilvanista költő nevét.

8. – 55 éve született Gagyban Szász Enikő színművész. A sepsiszentgyörgyi, majd a temesvári színház művésze volt, a temesvári Magyar Nőszövetség elnöke.

11. – 95 éve született Székelyudvarhelyen Szabó Árpád természettudományi szakíró. Az udvarhelyi református kollégiumban és a katolikus gimnáziumban tanult, Kolozsváron szerzett egyetemi diplomát, majd Jászvárosban iparvegyészeti szakképesítést. Tanár, egyetemi tanár, majd főkutató volt a kolozsvári atomfizikai intézetben nyugdíjazásáig (1960–80). Magyar és román nyelvű tanulmányokat közölt, egyetemi tankönyvek szerzője és társszerzője.

11. – 75 éve halt meg Marosvásárhelyen Kóbori János folklorista. 1862. május 10-én született Szentlászlón. Az udvarhelyi Református Kollégiumban végzett 1885-ben. A teológián és magyar–német szakon tanult. A Kemény Zsigmond Társaság 1897-es népköltési gyűjtőpályázatán díjat nyert.

13. – 65 éve született Ferenczy Ferenc állatorvos. 1990-ben, a kommunizmus utáni első szabad választáson Székelyudvarhely lakói őt választották polgármesternek.

13. – 30 éve halt meg Kolozsváron Tamás Gáspár költő, író, szerkesztő. Székelyudvarhelyen született 1914. nov. 10-én, az udvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. A Brassói Lapok belső munkatársa volt. Dolgozott az Utunknál, Dolgozó Nőnél, 1956–59 között a kolozsvári színház igazgatója volt. Versei és több novelláskötete jelent meg.

14. – 80 éve született Homoródalmáson Simén Domokos unitárius lelkész. 1980-ban prédikációpályázaton országos első díjat nyert.

18. – 190 éve született Nagygalambfalván Feleki Miklós színész, színműíró és fordító. Tizenkilenc éves korától vándorszínészként járta az országot, Bukarestben is játszott. A magyar szabadságharc honvédja volt, 1849-ben társulatot szervezett Nagybányán, három év múlva a Nemzeti Színház tagja lett. Összesen 49 darabot fordított magyarra, többnyire franciából, bár csak három jelent meg nyomtatásban. Négy eredeti színművét mutatta be a Nemzeti Színház. Elbeszéléseket, útirajzokat is írt. 1902. márc. 16-án halt meg Budapesten.

26. – 55 éve született Székelyudvarhelyen Vetési László református lelkész, szerkesztő. Tanulmánykötetek társszerzője, helyismerettel, vallással, szórvánnyal foglalkozó írásai, elemzései hazai és külföldi lapokban jelennek meg. A hazai szórványmagyarság statisztikai felmérésének, művelődés- és oktatástervezésének, nyelvi, vallási rehabilitációs programtervének kidolgozásában vett részt.

27. – 65 éve halt meg Hartmann János irodalomtörténész, kritikus. Újsóvén született 1875. okt. 23-án. Tanított Udvarhelyen.

P. Buzogány Árpád
Fejlesztő: Maxweb