Évfordulóink

Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók 2008. július–szeptember

Július

 3. – 90 éve született Székelyszenterzsébeten Abodi Nagy Béla képzőművész. A román és a magyar fővárosban végzett főiskolai tanulmányokat, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán tanított. A harmincas években novellákat is közölt. Fekete-fehér és színes illusztrációi, könyvborítói mellett munkásságából kiemelkedő irodalmunk klasszikusairól készített arcképsorozata.

4. – 60 éve született Sófalvi László mérnök, politikus Székelykeresztúron. 1990-ben a Székelyudvarhely és a Szabadság című lapokat szerkesztette.

6. – 100 éve született Demeter János jogi író Kerlésen. Székelyudvarhely Katolikus Főgimnáziumában tanult. A Falvak Népe alapító-szerkesztője. 1945-től egyetemi tanár volt. Részt vett a politikai életben: a Magyar Népi Szövetség egyik vezetője, Kolozsvár alpolgármestere, nemzetgyűlési képviselő volt. 20 évvel ezelőtt, 1988. július 6-án halt meg Budapesten.

14. – 80 éve született Jakab Rozália tanítónő és népművész Rugonfalván, Udvarhelyszék Kultúrájáért életműdíjas, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség életműdíjasa. Székelyudvarhelyen végezte a tanítóképzőt, Décsfalván, Derzsben, Nagygalambfalván, Korondon, majd Farkaslakán tanított. Szövött képeivel több kiállításon vett részt. A Bandi Dezső által elindított népművészeti mozgalomhoz csatlakozott, népművészeti kört szervezett az iskolában, a farkaslaki asszonyoknak szövést tanított. Nálunk a harangszó elszáll a határig (Népélet és néphagyomány Farkaslakán) című kötete 1998-ban jelent meg, a Sokszor úgy szeretnék enni, magam sem tudom, hogy mit (Csíkszereda, 2002) című pedig a Hargita Megyei Kulturális Központ által meghirdetett néprajzi pályázaton nyertes dolgozatát közli. Más munkái: Rugonfalva az idő múlásában (2004), Haj, sirass édesanyám, míg előtted állok. (Népdalos könyv Jakab Zsigmond rajzaival, 2006), Visszanéztem alkonyatkor (2007).

14. – 70 éve született Székelyudvarhelyen Gálfalvi Gábor népművelő, író, a Magyar Kultúra Lovagja, Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjas. Tizenhét évesen már tanítói oklevelet szerzett, pályáját Kápolnásfaluban kezdte, majd Alsóboldogfalván telepedett le. Kultúrigazgatóként a helyi közművelődési életet irányította, színdarabokat tanított, népművészeti kiállításokat szervezett. A helyi néphagyományok gyűjtésének eredményeként több dolgozatát díjazta a Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajzi Múzeum. Számos nevelési témájú cikket közölt. Megjelent munkái: Székelykeresztúr környéki lakodalmi költészet (Székelyudvarhely, 2000), Mélyre nyúló gyökerek (Alsóboldogfalva mini-monográfiája, Székelykeresztúr, 2000), Kegyelemkenyéren (töprengések az idő távlatából) – 2001, Székelykeresztúr és vidéke vadászatának múltja és jelene (Székelykeresztúr, 2003), Vadászkalandok és vadhúsreceptek (Csíkszereda, 2004), Magyar–roma társalkodó szótár (Csíkszereda, 2004).17.
– 65 éve született Dénes Domokos erdőmérnök Székelymuzsnában. A Hargita megyei Erdőfelügyelőség igazgatója, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos cikkeket közöl hazai és külföldi szaklapokban.

21. – 95 éve született Soós László író, kritikus Szovátafürdőn. Budapesten élt, újságíró és filmkritikus volt. 1994. január 23-án halt meg.

28. – 75 éve hunyt el Ákosfalván Adorjáni Zoltán népművelő, szerkesztő (szül. 1880. okt. 10., Héjjasfalva). Novellákat, verseket közölt. Kötetei: Az első lépés (1909), Temetési énekek (1914, 1923). Ákosfalvi tanítóskodása idején, 1923-24-ben a Tanügyi Szemle szerkesztője volt.

29. – 55 éve született Parajdon Moldován Gyula festő. 1990-ben magángalériát nyitott Székelyudvarhelyen. A Paletta 5 alkotócsoport tagja.

 

Augusztus

 1. – 105 évvel ezelőtt született Székelyudvarhelyen Soó Rezső botanikus, az MTA tagja, kétszeres Kossuth-díjas. Székelyudvarhely Katolikus Gimnáziumában járt középiskolába, a magyar fővárosban járt egyetemre, ott doktorált. Egyetemi tanárként működött többek között a kincses városban és Budapesten. Tanulmányait több nyelven közölte.

1. – 80 évvel ezelőtt született Székelyhídon Mészáros József könyvtáros, bibliográfus, szerkesztő, irodalomtörténész, újságíró. Ő fedezte fel a székelykeresztúri unitárius könyvtár fásládájában Orbán Balázs eltűntnek hitt fényképhagyatékát, 164 felvételt, illetve Tiboldi István népköltészeti gyűjteményének egy részét, amely Kriza János Vadrózsák című gyűjteményének második kötete lett volna.

8. – 60 éve született Rugonfalván Mihálykó Anna építésztechnikus, fotóművész.

12. – 125 éve született Szepesbélán a múzeumalapító Haáz Ferenc Rezső. Budapesten rajztanári képesítést szerzett, Székelyudvarhely Református Kollégiumában kezdte pályáját (1906). 1927-től a Református Tanítóképző Intézetben tanított, 1946–1948 között a fiúgimnázium igazgatója volt. Diákjaival gyűjtötte az iskolamúzeum anyagát, ez alapjául szolgált a Székelyudvarhelyi Municípiumi Múzeumnak, amelyet 1948-ban szervezett meg és első igazgatója volt, 1951-ig. Tanulmányokat közölt, a vidék tárgyi néprajzának ismerője volt. Székelyudvarhelyen hunyt el 1958. július 29-én.

13. – 80 éve született Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő, könyvkiadó Árapatakon. Családja Udvarhelyre költözve, gyerekkorát itt töltötte. 1957-ben politikai okokból bebörtönözték. 1970-től lett a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségének vezetője. Magyar irodalomból doktorált. Románból fordított több kötetnyi szépirodalmat. Nyugdíjba vonulásától (1992) a kolozsvári Polis könyvkiadó vezetője.

14. – 100 éve született Bonyháti Jolán szerkesztő, bibliográfus Olthévízen. 1944 őszétől az udvarhelyi Szabadság szerkesztője volt, majd a bukaresti és kolozsvári rádió magyar adásainál dolgozott. 1948–68 között az Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, illetve az Irodalmi Könyvkiadó nemzetiségi osztályának vezetője, majd szerkesztője volt.

19. – 140 éve halt meg Borszéken Sebestyén Gergely jogtudományi író. 1803 októberében született Zetelakán. Udvarhelyszék táblabírája volt.

21. – 35 éve lett öngyilkos Szőcs Kálmán költő kommunista eszményeiben történt csalódása miatt. Marosvásárhelyt született 1942. szeptember 18-án. 1965-66-ban Parajdon tanított.

 

Szeptember

 3. – 75 éve született Újszékelyen Gál Irma tanár, néprajzkutató, a gyergyószárhegyi alkotótábor egyik alapítója. Székelyudvarhelyen végezte a tanítóképzőt. 1953-tól lakik Gyergyóalfaluban, népművészeti köröket vezetett, nyugdíjazása után is a csíkszeredai Művészeti Iskola kihelyezett osztályában szövést tanított. Számos népművészeti, néprajzi kiállítást szervezett. Népművészettel, népviselettel és szokásokkal kapcsolatos tanulmányai és önálló kötetei jelentek meg. EMKE-díjas (1993).

4. – 125 éve született Sóváradon Illyés Géza történész. Református teológiát végzett, történelem-pedagógiából doktorált. 1907-től Magyarkirályfalván volt lelkész. 1950. május 28-án hunyt el Dicsőszentmártonban. Adatközlései, közéleti személyiségek (Bethlen János, Bethlen Miklós, Mikó Imre, Lórántffy Zsuzsánna, Petrőczy Kata Szidónia, Apafi Mihály) jellemrajzai jelzik levéltári kutatásainak eredményeit. Az erdélyi református zsinatokkal kapcsolatos fő műve kéziratban maradt.

4. – 70 éve hunyt el Vargyason Dobai István költő, népművelő. 1899. január 22-én született Székelyudvarhelyen, itt és a székelykeresztúri, kolozsvári tanítóképzőben tanult, unitárius teológiai és bölcsészhallgató volt. Meséket, verseket közölt a Cimborában, önálló kötete Messiásod címmel 1922-ben jelent meg Kolozsváron. 1930-tól volt vargyasi lelkész. Népművelőként és a szövetkezeti mozgalom szervezőjeként is jelentős munkásságot fejtett ki.

14. – 125 éve született Balázs Sándor író, színműíró Nagygeresden. Latin–magyar szakot végzett Budapesten. 1907–16 között tanított Udvarhelyen, az Állami Főreáliskolában. Drámáival háromszor nyert pályadíjat, munkái jelentős részét udvarhelyi tanárkodása idején írta. Műveit a Nemzeti Színház mutatta be. Ifjúsági regényeket is írt. A magyar fővárosban halt meg 1982. április 25-én.

19. – 70 éve született Székelyudvarhelyen Szakáts Béla szobrász.

19. – 65 éve született Ravában Györfi József tanár. 1976-77-ben a Hargita megyei lap, 1979-től az udvarhelyi Városi Könyvtár munkatársa, 1990-től igazgatója 1999-ben történt betegnyugdíjazásáig. Neki köszönhető az intézmény korszerűsítése (számítógépes hálózat, könyvtárprogram, videolejátszó, televízió, művészi és ismeretterjesztő filmek beszerzése), meg az állomány több ezer kötettel való bővítése (pályázatok, adomány stb. révén), illetve az átköltöztetéssel járó sok éves huzavona szerencsés megoldással való lezárása. Megvalósításaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Székelyudvarhely legnagyobb közkönyvtára eleget tud tenni az iskolaváros megnövekedett igényű olvasói elvárásainak. A Bibliofil Alapítvány vezetőjeként kezdeményezte a máshol olyan fontos szerepet betöltő civil fórumok rendszeres megtartását. EMKE-díjas (2002), szervezői munkájáért Udvarhely Pro Urbe-díját kapta.

20. – 120 éve született Szegeden Beczássy Judit író. Székelyudvarhelyen volt tanítónő. Tíz regénye jelent meg, Oblomov című drámáját a Vígszínház mutatta be. Budapesten halt meg 1961. február 20-án.

27. – 225 éve született Zetelakán Zsombori József katolikus egyházi író és tanulmányíró. Az udvarhelyi Katolikus Gimnáziumban tanult, 1812-től udvarhelyi helyettes lelkész, plébános, 1816-tól esperes, 1817-től az udvarhelyi gimnázium igazgatója volt. Érdemeket szerzett az iskoláztatás terén, bár nagy tervét, az udvarhelyi főiskola felállítását nem sikerült megvalósítania.

P. Buzogány Árpád
Fejlesztő: Maxweb