Népi kultúra

A szépasszony hiedelemköre Gyimesfelsőlokon

 

    Gyimesfelsőlokon az egyik leggyakoribb és ugyanakkor leggazdagabb hiedelem-együttes a szépasszonyokkal kapcsolatos. A szépasszony hiedelemalakja az erdélyi tündér-hiedelemkör alámerült változatának is tekinthető. Pócs Éva jegyzi meg, hogy a szépasszony közbeeső fázisnak minősíthető a tündérek „boszorkányosodási” folyamatában. Az elnevezés is névtabunak tekinthető, akárcsak a román vonatkozású iele hiedelemlények esetében.

   A szépasszony tevékenységi köre

    A szépasszonyok kapcsán legtöbb esetben a lovak sörényének összebogozását, az emberek megtáncoltatását, illetve álmukban való nyomását említik a felsőlokiak.

    Pócs Éva megállapítja, hogy míg a boszorkányokkal elsősorban a tehén és tejének való ártást, addig a szépasszonyokkal főként a lovaknak való ártást asszociálják, valamint az emberek elragadását, elvezetését, mulatságukba csábítását. De vegyük sorba az említett helyzeteket és nézzük meg, hogy a néprajzi gyűjtések folyamán milyen formában találkozhatunk velük.

    A szépasszony által ágyban való nyomás lehetséges okaként az egyik adatközlő, Gercuj Margit a szitkozódást, káromkodást nevezi meg. Véleménye szerint azokat érheti a szépasszonynak effajta rontása, akik napközben nem viselkednek a közösség erkölcsének megfelelően. Nyomás esetén a szépasszonytól való megszabadulásra két lehetőség van: az egyik akkor valósulhat meg, hogyha az áldozat nyelvével keresztet vet, esetleg fel tudja emelni a kezeit, hogy azokkal keresztet vessen. Mindkét védekezési mód a keresztény hitet veszi alapul, a szépasszony úgy jelenik meg, mint a gonosz princípiuma, ennek legyőzéséért fordul az áldozat Istenhez.

    A szépasszonynak mint ártó lénynek a távoltartása egy teljesíthetetlen feladat adásával is történhet. Ennek megfelelően, szépasszonyok rontása esetén egy orsót kell felszúrni az istálló egyik gerendájába, arra pedig gyapjút kell helyezni. Ezt annak érdekében teszik az emberek, hogy a szépasszonyok az istállóba behatolva ne a ló vagy más jószág megrontásával, hajának befonásával stb. foglalkozzanak, hanem – elvonva a szépasszony figyelmét az állatokról – a fonással tevékenykedjenek.

  A szépasszony megjelenési alakja

      A szépasszony egyik lehetséges megjelenési formája egy állat – egyes esetekben fekete macska – képében való jelentkezés.

     Gyimesfelsőloki hiedelemgyűjtésem során erre egyetlen példát találtam. Bilibók Anna egy édesapjával megtörtént esetet beszélt el. Érdekes módon az adatközlő elhatárolta magát ennek a hiedelemnek az igazságértékétől, egyfajta racionális magyarázatot adva az éjszaka való nyomás jelenségére. Annak okaként a teli gyomorral való lefekvést és az éjszakai rémálmot nevezte meg. Személyes példát is említett, egy apjához kötődő történetet, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az valóban úgy történt. Apja, a havason tartózkodva, az úgynevezett kalibában töltötte az éjszakát. Álmából felriadva arra lett figyelmes, hogy valami a mellkasára nehezedett. Az volt az érzése, hogy meg fog fulladni. Aztán egy pillanatra rá már azt vette észre, hogy egy fekete macska suhant ki az ajtórés alatt.

     Adatközlőnk nem talált racionális magyarázatot az elmondottakra, feltételezte, hogy esetleg álom is lehetett az egész. Az esetet vizsgálva megfigyelhető, hogy Bilibók Anna nem érzi magáénak ezt a hiedelmet, de ugyanakkor valamilyen mértékben mégis befolyása alatt áll.

    A fentebbi történet kapcsán adatközlőnk azt is megemlítette, hogy a nyomó szellemet bal kézzel meg lehet fogni. Erre vonatkozóan Ambrus Anna egy olyan esetet mesélt el, amikor az áldozat felismerte a rontó felet és megragadta azt. A rontó személyében egy szomszédját fedezte fel, akivel másnap össze is találkozott. Az illető tekintetéből harag sugárzott, amely abból fakadhatott, hogy ő felismerte az éjszaka a rontani akarót.

    Ez a példa a szépasszonyokban való hiedelem egy másik oldalát hangsúlyozza. Az előbbi esetben a szépasszony nyomó szellemlényként jelent meg, itt viszont az emberi világhoz kapcsolódik, egy létező fizikai személy alakjában testesül meg. E példán keresztül láthatjuk, hogy a gyimesiek gondolkodásában a hiedelemlények gyakran valós személyekkel mosódnak össze, a hiedelmek világa és az emberi világ közt átjárhatóságok vannak. Ebből a szempontból vizsgálva a dolgokat, elképzelhető tehát az is, hogy szépasszonyként egy létező személyt nevezzenek meg.

A szépasszonyok mint a szerelmi rontások okozói

    A felsőlokiak a szépasszonyokat gyakran a szerelmi rontások kapcsán említik. Az egyik adatközlő elmondása szerint a szépasszonyok elhűdítik a férfiakat. Ez abban áll, hogy egy lánynak tetszik egy fiú, viszont azt valamilyen oknál fogva nem kaphatja meg, ezért mágiához folyamodik, rontást követ el. Annak sikeressége esetén a fiú állandóan az illető lányt fogja keresni.

     Baliga Anna egy fiatalkorához kötődő történetet mesélt el, amely a szépasszonyok által okozott rontás lehetőségét villantja fel. Ez a történet arra hívja fel a figyelmet, hogy szépasszony rontása érheti azokat a férfiakat, akik szerelmi bánatban szenvednek. A felidézett történet szerelemben csalódott szereplőjét a szépasszonyok egészen a fűzfák tetejéig emelték fel, közben fényességet látott, amelyben megjelent a szeretett lány arcképe.

     A szépasszonyok az emberek megtréfálásában is részt vehettek. Erre két kisebb történet alapján következtettünk. Az egyik esetben a szépasszonyok a mezőn az adatközlő kendőjét ragadták el, majd azt – megmagyarázhatatlan módon – az áldozat háza mellé helyezték. A második, Ambrus Anna által elbeszélt történet egy ágyban fekvő beteg asszonyt említ, akit meglátogattak a szépasszonyok. Túrót vittek neki ajándékba és azt berakták a párnája alá, reggelre azonban az összes túró trágyává változott. Mindkét történetben a szépaszszonyok szeszélyessége tükröződik, továbbá az az „igény”, hogy megtréfálják az embereket, esetleg csúfot űzzenek belőlük.

    A szépasszony hiedelemköre kapcsán néprajzi gyűjtésünk alapján megjegyezhetjük, hogy a hagyományos paraszti világ átalakulása ellenére e hiedelmek használatban levő, funkcionális hiedelmek, amelyek még napjainkban is befolyásolják a helyiek mentalitását, világképét.

    

Salló Szilárd
Fejlesztő: Maxweb