História

Székelyudvarhely társadalmi-gazdasági eseményei a városi közgyűlések tükrében (1872)

 

      Kevés hiteles forrás maradt fenn arról, hogyan folytak a korabeli városi közgyűlések, ki elnökölt, ki volt jelen, milyen döntéseket hoztak a város ügyes-bajos dolgaira vonatkozóan. Székelyudvarhely közgyűlési jegyzőkönyve az 1872. évről tárgymutatóval beköttetve maradt ránk. A 84 lapból álló jegyzőkönyv által tartalmazott adatok érdekessége, hogy a közgyűlés tárgyainak előterjesztése után rögtön döntöttek és határozatokat is hoztak, azokat tételesen rögzítették. 1872-ben összesen 140 beírási irattömb szerepel, melyben a közgyűlési határozatokat fogalmazták meg. A jegyzőkönyv a felmerülő gazdasági-társadalmi kérdések keresztmetszetét nyújtja, melyből az alábbiakban szeretnénk rövid ízelítőt adni a közgyűlési kötet tárgymutatója alapján.

    1872-ben Kovács Domokos volt a polgármester, lemondása után Kovács János követte. A főispán Lázár Mihály, a főjegyző Simó Ferenc, a főbíró Keszler Dániel volt. A közgyűléseket a régi városházán (Magisztrátus-ház, Városi Tanácsház) tartották, amely 1828-1829-ben épült az Alsó-Piactéren (akkor: Batthyányi tér 19. sz.), klasszicista stílusban, a régi, fából épült tanácsház helyébe. Akkoriban a város egyik legnagyobb épületeként, 106 négyszögöl területet foglalt el. A városháza a városvezető hivatali testület székháza volt egészen lebontásáig (1919).

     1872. március 2-án Székelyudvarhely város közgyűlésén úgy határoztak, hogy „a régi tanácsi helyiség – a város háza nagy termére több alkalommal bál–estélyek– színház és egyéb mutatványok megtartására nézve nagy szükség van, s így a három oldalsót jutányos áron kiadják a mostan alakulandó polgári olvasó egyletnek és más haszonbérlőknek. A Számvevő részére az emeleti levéltári helyiséget jelölték ki.” (Székelyudvarhely 1872. évi közgyűlési jegyzőkönyve. 9. irat, 8. lap. Kézirat. A szerző tulajdonában.) Az épület déli oldalára napórát szereltek fel. Földszintjén boltok sorakoztak, itt talált helyet a tűzoltószín is. Az emeleten volt a tanácsterem és a Royal filmszínház, ahol 1914 májusától Rácz Béla tulajdonos hetenként háromszor – csütörtökön, szombaton és vasárnap – tartott filmvetítést. A tanácstermet az 1871-ben alapított Állami Főreáliskola is igénybe vette. Ugyancsak az emeleten székelt a Polgári Olvasókör, melynek 170 fizető tagja volt. A városházát „szépészeti szempontból” 1919-ben lebontották.
    A közgyűlési megállapítások százharmincöt év elteltével is tanulságosak. Sok vonatkozásban az akkori társadalmi- gazdasági állapotok ma is fellelhetők, sőt ismétlődnek. Az alábbi tételes felsorolásban a közgyűlési döntések tárgyai mellett a jegyzőkönyvek sorszámát zárójelben közöljük.

– a Városháza nagyterme bálok és színielőadások tartására felhagyatik (9)

– a Polgári Olvasóegyletnek a városháza oldaltermei átadandók (9)

– határhalmok megvizsgálására bizottmány neveztetik (12)

– Kovács József és társai, a vásárvám haszonbérlői a vásárok tartalmára a zárfák felállítását kérik a főbb utcák végeire (14)

– rendőrségi előterjesztés az állatoknak az utcákróli betiltása ügyében. A kutyáknak kosárrali ellátása; kutaknál a mosás beszüntetése (15)

– a Budvára oldalára kijáró út megnyitását kérelmezi Tolvaly Sigmond előterjesztésében (16)

– Solymosi Pál indítványa egy Wertheim kassza megszerzése végett (17)

– Tolvaly Sigmond indítványa az éjjeli világítás haszonbérbe adásáért (18)

– határfelügyelői számadás 1870. 24/4.–1871. 17/4-ig megvizsgálva beadatik (27)

– határpásztorok az 1871. évi szűk termés miatt kérnek segedelmezést (28)

– Csíkszereda város tűzkárosultjai részére 5 Ft segedelmezés adatik (30)

– a határfelügyelő a hanyag pásztorokat helyekről elmozdíthatja (31)

– a pásztorok névjegyzését a határfelügyelő bejelenti, s azok felvétetnek (31)

– a pásztorházakat az illető pásztorok haszonbérbe nem adhatják (31)

– a polgárosodási díjak a pénztárba befolytak (36)

– Gergely Ferenc s két társa a borfogyasztási adónak bérletében bérengedményt kérelmeznek (40)

– Boér János országgyűlési képviselői állásáról lemond (42)

– Bodrogi Györgynő a Kuvar oldalára feljáró közutat elsáncolta(47)

– a vármalma 2 lisztelő köve állásáért a haszonbérlők bérengedélyt kérnek (48)

– Ferenci János s társai a vármalma 2 lisztelő köve állása szempontjából kérnek bérengedélyt megadni (49)

–a Főreáltanoda részére a városháza nagyterme átengedtetik 250 Ft évi bér mellett, annak 1/3-át fizeti a város, 2/3-át a szék (50)

–a reáltanodabeli városi szegény fiak részére 20 Ft sza-vaztatik (51)

– flasztervám [kövezetvám] behozatala meghatároztatik a közgyűlés által (52)

– fekete bikák haszonbérbe vételét kéri Valencsik Ferenc és Nanovits (53)

– fehér magbikák bevásárlása tárgyában városgazdai (Balázs Ferenc) jelentés (53)

– Borza kőnél a veszélyes út kijavítását és karfákkali ellátását sürgetik (55)

– a Sósfürdő társulat ajánlata a Küküllőn épített hídjának közrebocsátása ügyében, s részére egy rendes út szerzése végett tett le kérést (miáltal elérhető a vadász zászlóalj céllövője is) (56)

– céllövő helyiség kisajátítása érdekéből bizottmány neveztetik (58)

– a majori lovak számára az alsó laktanyához istálló építtetik (59)

– Péter Lajos a majori lovak istállója felépítésére vállalkozik (59)

– rendőrségi előterjesztés az utcák tisztán tartása érdekében (59)

– Kállai Sámuelnőtől az utca tágítása végett hely veendő (60)

– Szépítő bizottmány neveztetik ki a Közgyűlés által (61)

– a Varga-patak szabályozása a Szépítő bizottmányra ruháztatik (61)

– Gergely Ferenc kérelmezése a gabonás szekerek rendezése végett (66)

– az evangélikus református főtanoda elöljáróságának kérése polgármester Kovács Domokos részére (71)

– Valencsik Ferenc kérelmezi, hogy a pálinka haszonbéresség saját javai lekötése mellett Lajos fiára ruháztassék át (74)

– utcák rendezése s mérnöki felmérése szépítészeti szempontból meghatároztatik (81)

– városi község még 100 [szekér] prizsmát [folyami kavics, sóder] köteles csak kiszolgáltatni az országos utakra (81)

– az országos magyar ipar egyesület működése eredményét megküldik (83)

– a bécsi világtárlaton kiállítandó háziipar cikkek beszerzése tárgyában bizottmány küldetik (85)

– Lengyel Péter a barompiac térségéből taxára helyet kér (86)

– megtelepedési s polgárosodási díjak vétele tárgyában, szabályzatkészítés végett bizottmány neveztetik ki (88)

– Vinkler János 20 Ft megtelepedés díja helyben hagyatik (88)

– Ferenci János és társai mint a vármalma haszonbérlői egy új záportartót [duzzasztógát udvar] kérnek; valamint a baj kijavítása és a gát megerősítéséhez cserefa anyagokat megadni szíveskedjenek a város csereerdejéből; a malmon.

– a mészáros céhnek 120 db aprómarha legeltetése megengedtetik (92)

– a Kovács fiak kútja kicsatornázását a Szentimre utcai lakosok kérik (93)

– Kassay Ignác országgyűlési képviselőnek megválasztatik (104)

– a kövezetvám fele része a Varga hídszéli birtokok kisajátítására alapul veendő (104)

– bor- és húsfogyasztási adók ezutáni beszerzésekre indítvány születik (105)

– a Reáltanoda bizottságba pótbizottság neveztetik ki (106)

– tűzoltó egylet felállítása elnök atyánkfia által javaslatba hozatik megnyitó beszédében (107)

– tűzoltó szerek beszerzésére 700 Ft megszavaztatik (107)

– a húsfogyasztó egyletnek 30 db marha legeltetése megengedtetik (111)

– a Szépítő bizottmány bejelenti, hogy a vár oldala körül főbb építkezések és bontások tétettek, kéri intézkedni (115)

– a Reáltanoda igazgatósága a városháza nagyterme mellett lévő kis mellékszobát átengedni kérelmezi (120)

– gazdasági bizottság felállítása végett gazdasági előterjesztés (124)

– ebek [gazdáinak] megadóztatása tárgyában rendőrségi előterjesztés (127)

– tűzoltó egylet felállítása tárgyában rendőrségi előterjesztés (127)

– Solymosi János indítványa az utak megkavicsozása végett (129)

– Kovács János a polgármesterségre szóval jelentkezik (130)

– Török Lajos indítványa a vár rétibe lévő agyaggödrök betömítéséért (130)

– határfelügyelői jelentés az erdőpásztorok részére a Szarkakő alá egy laktanya építése végett (133)

– Kovács Domokos a polgármesterségről lemond (135)

– Kovács János közfelkiáltás útján polgármesternek megválasztatik (137)

 

Dr. Vofkori László
Fejlesztő: Maxweb