Népi kultúra

Ami kimaradt egy lapból

 „1940. III/5

Kedves jó Tanár Úr!
Hálásán köszönöm szíves fáradságát a leközölt cikkekért. Annak idején tetszett írni nekem, hogy most már folytatásként egy pár népszokást kellene felkutatni. Én nem engedem el a hasznos szót fülem mellett, mert különösen a vallási néprajz iránt nagy a vonzalmam.
Szíves felhívására a jelen levélhez csatolom a zsilvölgyi székely nép lelkében megmaradt otthoni kincseket, amit itt, ezer veszély fenyeget, így írásom s munkám a kedves tanár úr szerint is némileg teljes lesz.
Ezúttal is köszönöm, hogy ilyen irányban is felhívta a figyelmemet.
Csíkszentdomokos vallási néprajzáról volna nekem egy hosszabb és tartalmasabb írásom. Ott csaknem két évig káplánkodtam, s volt időm megfigyelni a népet ilyen irányban.
A mi köreinkben még mindig nem értékelik ezt a területét az újszerű néprajznak; kérném szíves véleményét, – mit tegyek a nagy anyaggal? Szíves jóságát szeretettel hálálom és vagyok testvéri szeretettel: Sz. L.”

    Sz[ékely] L[ászló], a Bányai János által 1931–1944 között szerkesztett, a Székelyföldet és népét ismertető folyóiratnak, a Székelyföldnek gyakori munkatársa. Ő, amint a fentebbi, Bányai Jánosnak írt levélből is kitetszik, vallásos néprajzi tárgyú cikkeket közölt több-kevesebb rendszerességgel a lapban. A Haáz Rezső Múzeum Bányai hagyatékában akadtunk a közreadott levélre és csatolmányára, amely bizonyára terjedelmi okokból maradhatott ki az 1939–1940-es évek számaiból. A szórványba szakadt székely testvérek vallási hitéről, beilleszkedésükről és a helybeli románsággal való együttélésükről szólt az a háromrészes „Székelyek a Zsilvölgyében” című sorozat, amely most már teljessé válhat a néprajzi gyűjtés közreadásával.

Zsilvölgyi Bethlehemes-játék

Szereplők: kengyelfutó, angyal, pásztorok,
2 török [a Betlehemet viszik]
Angyal:
Jó napot Uraim, meg ne ijedjetek!
Ily roppant sereggel jöttem elétekbe.
S hoztam Betlehemet a messze távolból.
Mind [énekelnek]
Áronnak vesszője, lami natusz tesz[!],
Tiszta szívből, lami natusz tesz[!],
Mennyeknek Királya Téged áld az ég.
Jézus Krisztus, így nevezteték.
Angyal:
Kicsoda az, ki énekle felettünk,
Arra int, hogy Betlehembe siessünk!
Mert kis Jézus született ott minekünk!
El is hoztuk Urunkat, mondván víg üdvözletet,
No ti szegény pásztorok örvendezzetek!
1. Pásztor:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Angyal:
Mindörökké, Ámen!
1. Pásztor:
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,
Cselédjével együtt szép gazdaasszonyát!
Hogy vígan várhassa a kisded Jézuskát!
Amit ma itt láttok, nem is gondolnátok
És törött szívekkel fel sem találnátok,
Hogy Krisztus született a mai szent napon,
Ezért tehát jöjjünk pásztor módra be!2. Pásztor [elébb lépve]
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1. Pásztor:
Mindörökké Ámen!
Mit félsz te, mit rettegsz, lásd én is itt vagyok!
Hozott Isten, kedves jó barátom,
Én is a pusztákat járom.
Elveszett juhaim sehol sem találom!
Farkasok gyomrába veszett, amint látom!
2. Pásztor:
Itt jön már Istók is a tele kulaccsal,
Vidám énekszóval és víg dalolással!
Gyere, gyere Istók, pásztor módra be!
3. Pásztor [közelebb lépve]
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2. Pásztor:
Mindörökké Ámen!3. Pásztor:
Drága jó öcséim, miről beszélgettek?
1. Pásztor:
Szózatokat hallok, lelkembe hatolnak!
Jó fejtörés lesz ez, az öreg Jakabnak!
Öreg [előbb lépve]
Jó napot öcséim, miről beszélgettek?
1. Pásztor:
Isten hozta apánk s mielőtt még szólnánk,
Itt a kulacs, fogja s szépen köszöntsön reánk!
Öreg:
Éljetek sokáig, mint a gólyamadár!
Mindnyájan [énekelnek]
Pásztorok, pásztorok örvendezve...
Öreg:
Hej fiaim, édes magzataim, hagyjátok az öreget,
Hogy kissé szunnyadjon,
Szegény pásztor odján[!] egy cseppet nyugodjon.1. Pásztor:
Fiatalok alusznak, a vének meg szunnyadnak!
Mind [lefeküsznek, közben énekelik]
Ha lefekszem, jól alszom, nincs nekem már gondom!
Mert az Isten körülöttem érzi testem, jól tudom!
Boldog az ilyen élet, melynek Isten kedvezett!
Boldog az ilyen élet!Angyal [háromszor énekli]
Glória!
Én mennyei angyal vagyok, nektek nagy örömet
mondok,
Ma született királyotok! Betlehembe fussatok!
Mind [felkelnek, a bojtárt költögetik]
Ugorj bojtár talpadra, legyen gondod nyájadra,
Egyik hoz egy sajtocskát, másik meg egy báránykát
áldozatul!Mind [a Betlehem köré sereglenek]
Mondjuk tehát mindnyájan, aludj édes Jézuskám!
1. Pásztor [letérdel a Bethlehem előtt]
Hoztam neked báránykát és egy kicsi sajtocskát!
2. Pásztor [hasonlóképpen]
Arany alma a tarisznyámba, azt is neked adom,
Kisded tőled cserébe áldást kérek s remélek!
3. Pásztor:
Mézecském a tarisznyámban, azt adom én neked!
Kisded tőled cserébe áldást kérek s remélek!
4. pásztor:
Én csak szolgád vagyok, semmit sem hozhatok.
Továbbra is melletted hűséggel szolgálok!
1. Pásztor [az öreghez]
Jöjjön öregapó, adja meg a megígért ajándékot!
Öreg:
Ó édes Jézuskám, egy kis báránykám van, azt adom
én neked!Kisded tőled cserébe áldást kérek s remélek!
Mind [énekelnek]
Őrzi juhász csordáját, drága kincsét, a nyáját.
Menny-földnek teremtője, lelkünk üdvözítője!
Oh te keresztény lélek, a nagy Istenre kérlek,
Serkenj fel szép dalunkra, nézd, ki nyugszik pólyába!
Krisztus Urunk ott fekszik, lágy szénácskában
nyugszik!
Menny-földnek teremtője lelkünk üdvözítője!
1. Török:
Krisztus született, angyalok hirdetik,
A kisded Jézuskát barmok melegítik!
2. Török:Ím az Istenfia hozzátok küldetett,
A Szűz Máriától Bethlembe született!
Mind [búcsúznak]
Nosza, nosza jó gazda, bocsáss minket utunkra,
Házadra maradjon Istennek áldása!
Örvendjen a gazda is, hogy mi napot éltünk itt,
örvendjen, vigadjon minden cselédivel!
Egy-két pohár jó borral, beszélgessünk szép szóval,
Húszassal-százassal megajándékoznak!
[Ajándékozás, kínálgatás]
Köszönöm a gazdának, hogy szállást adának.
Semmiféle átok ne szálljon reátok!
Mi innen elmegyünk, ti meg itt maradtok,
Az Isten áldása szálljon tireátok!


 

Róth András Lajos
Fejlesztő: Maxweb